Worden er bepaalde eisen gesteld aan het lidmaatschap?

Wij vragen van toekomstige leden: Geloof in, c.q. erkenning van een Hogere Macht, maar ieder heeft het recht zelf inhoud te geven aan dit begrip. Bovendien vragen wij geloof in de broederschap van mensen, alsmede een onbesproken gedrag. Daarnaast moet een lid natuurlijk ook aan zijn financiële verplichtingen kunnen voldoen.

Dus iedereen kan in feite lid worden?

Ja, iedereen die aan die eisen voldoet en die onze Beginselverklaring onderschrijft, kan lid worden.

Waarom wordt er dan geballoteerd?

Dat heeft twee redenen. De ballotage is namelijk van groot belang, zowel voor de kandidaat zelf, als voor de loge waar hij/zij lid van wordt. Een eenmaal als lid ingewijde kandidaat kan niet eenvoudig worden geroyeerd. Alleen al daarom is het zeer belangrijk dat er een zo groot mogelijke zekerheid ontstaat dat de kandidaat zich thuis zal voelen in de loge.

Wordt er wel eens iemand afgewezen?

Dat komt zelden of nooit voor, immers aan het toetreden tot de Orde gaat een uitvoerige voorlichting vooraf, en tijdens gesprekken met de kandidaat wordt al spoedig duidelijk of het lidmaatschap van de Orde datgene is wat hij/zij zoekt.

Waaruit bestaan die financiële verplichtingen?

Jaarlijks wordt een contributie verlangd, die overigens als gift aftrekbaar is voor de Inkomstenbelasting omdat de Orde de ANBI status heeft. De hoogte van de contributie wordt door de loges zelf vastgesteld. Van het toekomstige lid kan (behalve de contributie), bij zijn intreden ook een eenma­lige bijdrage worden verlangd.

Is men lid voor het leven of kan men ook als lid bedanken?

In principe zijn we lid voor het leven; “Eens Odd Fellow, altijd Odd Fellow”, maar  iedereen kan wanneer hij of zij dat wil, bedanken. Wanneer je eenmaal lid bent, ga je als regel niet zo gauw meer weg. De meesten van ons blijven hun leven lang lid.

Kan iemand geroyeerd worden?

Dat kan. Dat móet ook kunnen. Maar onze regels zijn zo, dat lichtvaardig wegsturen  uitge­sloten is. Royering komt dan ook slechts bij hoge uitzondering voor.

Kost het lidmaatschap van de loge veel tijd?

Dat hangt af van de energie die een lid in het logeleven steekt. Het lidmaatschap van de loge kan bijvoorbeeld heel wat tijd kosten, vooral  voor wie een bestuursfunctie aanvaardt, of actief wil zijn in één of meer commissies. Maar wij vinden over het algemeen: “wat je er in stopt, dat haal je er ook weer uit”. Bovendien draagt het bij aan je eigen ontwikkeling.

Wordt van de leden een bepaald maatschappelijk niveau verwacht?

Het antwoord is “Nee”. Voor ons is van belang HOE je bent en niet WAT je bent. Leden van de Orde zijn mannen en vrouwen, verschillend in leeftijd, in opleiding, in maat­schap­pe­lijke positie, verschillend ook van geloof  en politieke overtuiging, die elkaar echter accepteren als broeders en zusters en die samen streven naar verwezenlijking van dezelfde doelen.

Hoe word je lid van de IOOF?

Er zijn verschillende mogelijkheden. Men wordt bijvoorbeeld door iemand uit de eigen vriendenkring bena­derd om eens over het lidmaatschap van de Orde te praten, of men neemt zelf het initia­tief en benadert een plaatselijke loge, die op de Odd Fellows website staat. Ook is het mogelijk om vooraf voorlichtingsmateriaal toegestuurd te krijgen via het secretariaat info@oddfellows.nl. En u kunt natuurlijk ook gelijk een afspraak maken voor een gesprek, door een e-mail te sturen naar de contactpersoon bij een loge bij u in de buurt.

Is er een leeftijdsgrens voor toelating?

De minimum leeftijd om lid te kunnen worden is 21 jaar. Er wordt geen maximum leeftijd gesteld.

Waarom moet men worden ingewijd?

De inwijding is bedoeld om een speciaal accent te geven aan de toetreding en om de kandidaat bekend te maken met de kernbegrippen uit het gedachtegoed van de Orde.

Wat gebeurt er bij een inwijding?

De inwijding als lid van de Orde is een plechtige, indrukwekkende ceremonie die een ingrijpende en verrassende invloed heeft op het denken van het nieuwe lid. Om deze gebeurtenis goed te kunnen ervaren is het beter van tevoren niet precies te weten wat er gaat gebeuren. De beleving zal daardoor intenser zijn.

Waarom een blinddoek en een gelofte?

Tijdens een deel van de inwijdingsplechtigheid is de kandidaat geblinddoekt zodat hij/zij niet wordt afgeleid door wat er om hem/haar heen gebeurt. Zodoende zal alles wat gezegd wordt beter tot hem/haar kunnen doordringen. Een onderdeel van de inwijdingsplechtigheid wordt gevormd door het afleggen van een gelofte, waarvan de tekst vóór de inwijding met de kandidaat is besproken. De kandidaat belooft daarin de beginselen van de Orde hoog te houden, haar doelstel­lingen na te streven en zich overeenkomstig de Orderegels en gebruiken te gedragen. Hiertoe behoort o.m. het niet naar buiten brengen van bepaalde zaken, die alleen aan ingewijden bekend zijn.

Er hangt nog steeds een waas van geheimzinnigheid over de Orde.

Is dat terecht?Zeker niet. De Orde is, evenals iedere loge, een vereniging die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, waarvan de statuten openbaar zijn en waarop het verenigings­recht van toepassing is.Alles wat u over de Orde wilt weten kunt u zonder moeite te weten komen.

Maar er zijn toch zaken waarover met buitenstaanders niet mag worden gesproken?

Ja, maar dat heeft niets met geheimzinnigheid te maken. Er zijn drie dingen waarover we niet met buitenstaanders spreken:

  • het exacte verloop van de inwijdingen en daarbij behorende handelingen. Niet omdat ze zo geheimzinnig zijn, maar omdat een inwijding indrukwekkender is  als men niet tevoren volledig op de hoogte is van de gang van zaken.
  • enkele woorden en tekens waarmee wij overal, als dat nodig is, kunnen bewijzen dat wij Odd Fellow en lid van een bepaalde graad zijn. Elke graad kent zulke woorden en tekens. Tezamen vormen die het zogenaamde “Ongeschreven werk van de Orde”. Vroeger sprak men ook wel over het “Geheime Werk” maar die term riep vaak misverstanden op en is verlaten.
  • het spreekt vanzelf dat wij zaken van persoonlijke aard, die ons in vertrouwen zijn meegedeeld, niet naar buiten brengen.

Hoe vaak komt men bijeen?

Mannenloges houden als regel iedere week hun logebijeenkomsten, terwijl de vrouwen meestal om de veertien dagen bijeenkomen in het logegebouw.

Is het verplicht de logebijeenkomsten te bezoeken?

Letterlijk “verplicht” natuurlijk niet, maar trouw logebezoek is wel belangrijk om te ervaren wat de Orde te bieden heeft en om zich thuis te voelen in de loge.

Waarom zou ik lid worden? Wat kan de IOOF mij bieden?

U zou lid kunnen worden omdat u de doelstellingen van de Odd Fellows onderschrijft, en omdat het lidmaatschap u de gelegenheid geeft om wekelijks (of om de 14 dagen)  in een broederlijke sfeer mensen te ontmoeten, verschillend in leeftijd, in opleiding en in maatschappelijke positie, die allemaal dezelfde doelen nastreven.Wat de Orde u te bieden heeft hangt samen met wat u de Orde te bieden hebt.De Orde biedt u in ieder geval opname in de broederschap van de loge. Zo’n Odd Fellow loge is een plaats waar je tot rust kunt komen; een plaats waar je jezelf kunt zijn; waar niet gevraagd wordt WAT je bent maar HOE je bent; een plaats waar de warmte van de vriendschap voelbaar is en waar het gezellig is, en waar de gesprekken betekenis­vol zijn.Maar het is ook een plaats waar onze aandacht telkens weer wordt gericht op ons gevoel van verantwoordelijkheid voor wat zich afspeelt in de samenleving.Tenslotte is het ook een plaats waar ruimte is voor bezinning, meestal naar aanleiding van een voordracht van een van de leden.Natuurlijk draagt dit alles bij tot de persoonlijke ontwikkeling van het lid en verschaft het hem een schat aan kennis en aan nieuwe inzichten.

Wat wordt er van mij verwacht als ik lid word?

In eerste instantie wordt van u verwacht dat u de logebijeenkomsten zoveel mogelijk zult bezoeken, opdat u zich zo snel mogelijk thuis zult voelen in de kring van logebroe­ders/zusters. Een mentor die u wordt toegewezen zal u daarin begeleiden.

Blijft het lid worden van de IOOF toch niet een sprong in het duister, ondanks alles wat u mij over de Orde hebt verteld?

Tot op zekere hoogte is dat misschien wel zo. Dat komt doordat praten over abstracte begrippen als broederschap en naastenliefde toch iets heel anders is dan praten over materiële en alledaagse zaken. We kunnen wel een beschrijving geven van het logeleven, maar we kunnen niet de gevoe­lens overbrengen die daaruit voortvloeien. Men moet  die nu eenmaal zelf onder­gaan om te weten wat het logeleven betekent. Hier is zeker het Engelse spreekwoord van toepassing dat zegt: “The proof of the pudding is in the eating”.